Omdisponerer 1,45 milliarder kroner til arbeid med jernbanen