Ved siden av rene økonomiske fordeler, er målsettingen å samlokalisere alt personell for kompetansehevende effekt.

Holder ikke mål

Dovre kommune hadde per årets oppstart 21 personer registrert med diagnose innenfor psykisk utviklingshemming, boende spredt i kommunen. I tillegg finnes det tre familier med avlastningsbehov.

Dovre kommune eier to bygninger, med til sammen fem leiligheter, som benyttes som boliger og til avlastning. Disse ligger i Morkavegen på Dombås. Ingen av dem er tilpasset dagens bruksbehov. Bygningen som kalles Svingen i Morkavegen 15 mangler blant annet innlagt vann og toaletter på personalrommet. Ombygging eller påbygging vurderes som et dårlig alternativ. Konsulentfirmaet Rune Devold AS har vurdert effekten av et nybygg opp mot eksisterende tilbud, og finner klare fordeler ved et nybygg.

Åtte nye leiligheter

Brekkevegen 4 på Dombås er vurdert som aktuell plassering for et eventuelt nybygg. Dette bygget ligger i umiddelbar nærhet til helsehuset. Eksisterende bygning er benyttet til utleie, men er av dårlig standard og må renoveres. Det foreslås derfor å rive denne og sette opp to nye bygg på tomten, med fire leiligheter i hver. De to bygningene som er i bruk til formålet i dag, kan dermed frigjøres for utleie eller salg.

Nybyggene er skissert til å ha et totalt areal på 960 kvadratmeter, og har et kostnadsanslag på 24 til 29 millioner kroner. Investeringen ligger inne i økonomiplanen fra 2019.

Kommunestyret avgjør

Rådmannen foreslår at det blir nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe som skal jobbe videre med planene, og at forprosjektet får avsatt 100 000 kroner i budsjettet for 2018.

Saken skal først opp på formannskapsmøtet i Dovre torsdag. Kommunestyret vil ha siste ord i saken.