Det viser tallene fra Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse for 2023. Undersøkelse gjennomføres årlig, og er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre, for 7. og 10. trinn. Undersøkelsen er med på å gi en indikasjon på hvordan skolehverdagen til elevene oppleves.

Økning på landsbasis og i Innlandet

Andelen som blir mobbet er økende for 7. trinn, både i Innlandet og på landsbasis. I 2022-23 var andelen på landsbasis 9,9 prosent, mens den i 2023-24 har økt til 12,8 prosent.

For Innlandet var andelen 10,6 prosent i perioden 2022-23, mens den økte til 12,5 prosent i 2023-24.

For 10. trinn, er det også en økning i andelen mobbet, fra henholdsvis 7,4 prosent til 10,9 prosent på landsbasis, og fra 7,7 til 10,1 prosent i Innlandet.

Indikatoren «Mobbing på skolen» viser andelen av elever som opplever mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere. Tallene vises i prosent.

– Dette er en alvorlig utvikling. Elevene må være trygge for å lære. Det vil være behov for å styrke skolesektoren ytterligere, slik at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Samtidig har vi alle i Innlandet et stort ansvar for å være inkluderende i våre lokalmiljø, sier utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Aasa Gjestvang.

Utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Aasa Gjestvang. Foto: Statsforvalteren i Innlandet

De kan også vise til en tabell som gir oversikt over de offentlige resultatene fra Elevundersøkelsen, og viser andelen mobbet i hver kommune fordelt på 7. og 10. trinn. I tabellen fra Lesja og Dovre er er tallene unntatt offentlighet, på grunn av personvernhensyn.

Skolene har en plikt til å følge opp

– Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø, sier Gjestvang.

Hun viser til opplæringsloven § 9 A –2, som sier at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».

– Dette gjelder alle elever i grunnskoler og videregående skoler, understreker Gjestvang.

Statsforvalteren i Innlandet har blant annet utarbeidet to animasjonsfilmer om hva som ligger i elevens rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan Statsforvalteren jobber i skolemiljøsaker. Animasjonsfilmene kan du se her.