Tirsdag var det informasjonsmøte rundt forslagene til verneplan for tidligere Hjerkinn skytefelt. Rundt 40 personer møtte opp, mange hadde innspill å komme med.

Dovreordfører Bengt Fasteraune oppfordret saksbehandlerne fra Fylkesmannen til å ta innover seg synspunktene folket hadde å komme med under møtet.

- Dette er en plan som skal gjelde i 200 år, og vi er enige om de store linjene. Da kan dere ikke bry dere om det som er småstein i skoa, sa Fasteraune.

Han sa at folket i Lesja og Dovre i all tid har ivaretatt fjellet på en god måte, noe de fortsatt er. Både for sitt eget beste og for kongeriket Norge.

- Området må gjøres så lite byråkratisk som mulig, slik at man slipper å søke om alt mulig. Saken med vegen ved Grisungen, det er nesten bare for å irritere folk. Vi må legge et strengt regime der det virkelig er viktig, sa Fasteraune.

Han oppfordret også til at ikke alle spor av menneskelig aktivitet skal visker bort, slik som det ble gjort da gruvene på Hjerkinn ble lagt ned.

- Det er ikke vanskelig å gjøre noe med det som blir tatt opp her, sa Fasteraune.

Vegbruk

Det står mellom to alternativer. Alternativ en er nasjonalparkalternativet, alternativ to landskapsvernalternativet. I alternativ to er et større område landskapsvernområde, med et noe mildere vern. Her er området rundt Snøheimvegen tatt inn som biotopvernområde, en verneform som er strengere enn nasjonalpark. Dette for å kunne regulere bruken av vegen. Om denne vegen skal forbli, bli bestemt av Stortinget senere i år. I motsetning til det første alternativet vil landskapsvernalternativet åpne for at noen av vegstrekningene i det tidligere skytefeltet kan bevares.

Langt perspektiv

Det å sikre villreinen sitt leveområder er det sentrale hovedmålet.

- Vi må styre ferdselen, forstyrrelser av rein er den mest krevende trusselen. Det er en vanskelig art å forvalte, i og med at den krever store areal. Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på villreinen, sa Line Andersen fra Fylkesmannen i Oppland, som har utarbeidet verneforslaget.

Av temaene som ble diskutert var hundekjøring, fjerning av seterbuene i Veslie, behovet for tilsynsbuer, vegen ved Grisungen og forholdene for jegerne.

Les mer fra diskusjonen i Vigga torsdag!