Kjøkkenprodusenten, som leiger fabrikk i kommunalt bygg, meiner dei er på rett veg, og kunne etter orienteringa i lukka møte, fortelje at dei har permittert to av 16 årsverk.

Uteståande 1,8 millionar kroner

- Det kjem av at vi har effektivisert produksjonslinja, og gjort om på kjøkkenproduksjonen, fortel Geir Kvalsvik.

Kommunestyrerepresentantar har tidlegare etterlyst storleiken på utestående husleie frå møbelprodusenten. Denne skal no vera på 1.8 millionar kroner. Dei løpande husleigeutgiftene skal no vera ajour.

- Nedbetalingsavtala av dette skal no reforhandlast, men vi har også betalt åtte millionar så langt, seier Geir Kvalsvik, som saman med sin innleigde konsulent Martin Killi, orienterte kommunestyrerepresentantane.

Kvalsvik Produksjon AS inngjekk leigeavtale med Dovre kommune i det nybygde fabrikkanlegget i 2008.

Grunnen til at den inngåtte nedbetalingsavtala ikkje har vorte overhalde, skal vera at Kvalsvik ikkje har fått utbetalt lån frå bank til den tid dei hadde rekna med.

Lukking av konkurranseomsyn

Vigga etterspurte bakgrunnen for lukkinga.

- Kvifor må de lukke ei orienteringssak frå Kvalsvik, Fasteraune?

- Grunnen til det er jo at det ville koma fram opplysningar om strategiar som Kvalsvik ønskte å halde for seg sjølv, seier ordføraren til Vigga måndag før møtet.

- Kvifor treng kommunestyret kjenne til strategien til Kvalsvik?

- For at dei fritt skal kunne fortelja kva strategiar dei no har for å møte forpliktingane sine overfor kommunen, seier Fasteraune.

Forvaltningslova § 13.2, seier: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Les meir i vekas Vigga