Av Ingrid Vorkinn, Jan Olav Solstad, Egil Skredemellom, Gro Heitkøtter og Terje Kleiven

I debatten kring forvaltninga av villreinen i Rondane er det viktig å ta inn over seg to viktige utgangspunkt:

  • Gjennom Bern-konvensjonen har Norge har teke på seg eit spesielt ansvar for å ta vare på den siste opphavlege stamma av vill fjellrein i Europa. Dette må forplikte politikarar både nasjonalt som lokalt og vera rettesnor for alle som har med forvaltninga å gjera.

  • Forskinga i dag viser at i seks av ti villreinområde er reinen kome på «raudlista», dvs. at den er sterkt trua. Dette gjeld mellom anna både Snøhetta og Rondane.

Årsaka til dette er openbar. Dei siste 70 åra har villreinen måtte vike plass for menneskjeleg aktivitet som hytteutbygging, vegar, kraftutbygging og kraftliner og auka ferdsel. Villreinen har vore taparen når næringsutviklng, profittjag og menneskjeleg «lebensraum» har stått på agendaen.

Denne utviklinga kan ikkje halde fram. Nå må det takast tydelege og sterke grep.

Villreinen er avhengig av gode beiteområde sommar som vinter og trekkvegar mellom desse, gode kalvingsområde og ro. Vi må tørre å tenkje nytt. Vi må tørre å si: Ja, vi må gjera fjellområda våre meir tilgjengelege. For villreinen. Vi må tørre å si nei til menneskjeleg aktivitet som er til hinder for villreinen sitt leveområde.

Dei siste åra har sesongen til turfolket utvida seg mykje. Både hyttefolk og andre går meir i fjellet over lengre periodar. På denne bakgrunn er det prisverdig at Den norske turistforening (DNT) kjem med forslag om å stenge sjølvbeteningshyttene i Rondvassbu, Bjørnhollia og på Grimsdalshytta utanom den ordinære sesongen. På den måten kan ferdselen bli mindre i lågsesongen på våren og hausten. Dette er i alle fall eit lite skritt i riktig retning. Vi vil likevel åtvare mot at dette blir gjenstand for ein slags kompensasjon i form av kapasitetsutviding slik det blir antyda.

Villreinen i fjellet vårt er ein del av vår historie, ein del av vår identitet. Slik bør det også vera for komande generasjonar. Vi forventar derfor at både lokalpolitikarar og dei som har ansvar for forvaltninga set fokus på villreinen og levevilkåra for denne, meir enn på allemannsrett og at folk kan bli overraska av vêr inni fjellet. Vi bør ikkje vera bekjent av å ha villreinen som raudlista art i vårt område.