av Åse Harjo Øvstegård, prosjektleder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og Mari Grasbakken, daglig leder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Høsten 2022 gjennomførte Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF), Gudbrandsdal Industrinettverk (GIN) og NAV Midt- og Nord-Gudbrandsdal en kompetansekartlegging for å danne et bilde av «nå-situasjonen» og fremtidig kompetansebehov i Gudbrandsdalen. Dette ble gjort i kjølvannet av at Innlandet fylkeskommune vedtok en plan for arbeid med ny skole- og tilbudsstruktur. Fylkestinget har gitt klare signaler om at det vil bli gjort endringer i dagens skoletilbud, grunnet elevnedgang i den videregående skolen.

Et av funnene i kartleggingen er at det per i dag ikke er samsvar mellom kompetansebehov og utdanningstilbud innenfor blant annet industrifag. GIN har tatt tak i problemstillingen og ser nødvendigheten av at næringsliv og skole jobber tettere sammen for å tilby elevene en alternativ utdanningsmodell som skal være attraktiv for både elev, skole og industrien. I dag er det ikke tilbud om VG2 industrifagarbeider i Gudbrandsdalen, på tross av at det er et stort behov for utdannede fagarbeidere i området. Som en alternativ løsning ønsker industrinettverket å danne en «industriring» som kan være med å gi programfagundervisning i bedriftene mens fellesfag undervises på skolen. Dette er et godt eksempel også for andre bransjer som har de samme utfordringene.

De siste ukene har MGN, GIN og Nord-Gudbrandsdal Næringsforening arrangert to arbeidsverksteder for næringslivet, som ledd i arbeidet med høringsinnspill til fylkestinget. Målet med arbeidsverkstedene har vært å skissere løsninger og muligheter hvor skole og næringsliv jobber tettere sammen for å gi elevene et variert utdanningstilbud i tråd med kompetansebehovet i Gudbrandsdalen. Skolestruktur har ikke vært tema på arbeidsverkstedene, kun utdanningstilbud. Deltagerne på arbeidsverkstedene har vært en god miks av ulike bransjer og lærere fra de videregående skolene.

Det er viktig for Gudbrandsdalen at vi kan tilby ungdommen variert utdanning som står i stil med hva arbeidsmarkedet har behov for framover. Næringslivet er på tilbudssiden og ønsker å bidra til dette. Forslaget til GIN er et godt eksempel på hvordan lokalt næringsliv kan være med å løse utdanningstilbud på en alternativ måte til dagens tilbud, og slik gi ungdommen utdanningsmulighet i nærområdet. Fleksible utdanningsløp har vært et tema på begge arbeidsverksteder, og nye måter å utforme videregående skoletilbud på har vært diskutert. Dersom man i større grad enn i dag rigger det videregående tilbudet slik at voksne som skal fullføre utdanning kan ta del i hele eller deler av undervisningen, kan dette være med å opprettholde varierte utdanningsløp og samtidig få kvalifisert flere voksne som har behov for det.

Vi i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening håper at alle som sitter med kunnskap om framtidig kompetansebehov engasjerer seg i tida framover, prat med fylkespolitikere, skriv leserinnlegg og benytt muligheten til å komme med høringsinnspill når ny skole- og tilbudsstruktur og videregående opplæring skal ut på offentlig høring våren 2024.

Åse Harjo Øvstegård, prosjektleder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Mari Grasbakken, daglig leder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening